Společenská odpovědnost podniků

Informace uvedené v této části byly připraveny pro všechny zájemce o nefinanční činnost skupiny Mercator Medical. Nejedná se pouze o shrnutí našich dosavadních charitativních a společenských akcí, ale také se na tomto místě snažíme odpovědět na otázku, jak chápeme společenskou odpovědnost podniků. Uvádíme zde také nejdůležitější problémy z našich nefinančních zpráv. Jsme společensky zodpovědní a chceme se o to podělit!

Staráme se o naše okolí!

Domníváme se, že podnikatelská činnost s sebou přináší povinnost aktivně působit ve prospěch společnosti. Z tohoto důvodu se snažíme, aby všechno naše úsilí měnilo svět k lepšímu. Chceme se postarat nejen o sebe, ale také o budoucí generace, aby i ony si mohly užívat všech zdrojů.

Naší prioritou je budování bezpečné budoucnosti pro všechny naše zúčastněné strany. Za tímto účelem vyvíjíme nejlepší a nejinovativnější řešení v oblasti zdravotnických rukavic a jednorázových zdravotnických potřeb. Zvyšujeme naši efektivitu díky používání syntetických výrobků, které jsou bezpečné pro uživatele a nevyvolávají alergické reakce. Naším posláním je práce s cílem prevence infekcí a kontaminací. Tento pocit velké odpovědnosti za naše okolí vyplývá z pochopení strategické úlohy naší organizace.

Staráme se o naše okolí!

Chceme, aby naše iniciativy přispívaly k udržitelnému rozvoji místních komunit všude tam, kde podnikáme.

Zvláštní péči věnujeme regionům, v nichž podnikáme. Chceme být těmi nejlepšími sousedy a podporou pro obyvatele! Zajišťujeme nárůst zaměstnanosti v místních komunitách a také celkové zlepšení kvality života v regionech. Pomáháme nemocnicím, hospicům, nadacím, školám i vládním a nevládním organizacím. Důsledně pečujeme o rozvoj komunit, v nichž působíme – nezapomínáme, že z nich pochází bezmála tisíc tři sta našich zaměstnanců.

rozvoj1

Sídlo společnosti se nachází v Krakově.

rozvoj4

Máme 2 výrobní závody v Thajsku.

rozvoj2

Logistické centrum a obchodní kancelář se nachází ve městě Stary Brześć.

rozvoj3

Pronajímáme skladové plochy v Gdaňsku.

Denně se snažíme minimalizovat ekologickou stopu.

Naše strategie a zvolený obchodní model jsou založeny na jednom základním předpokladu: máme jen jednu planetu a její přírodní kapitál je omezen, musíme proto o něj pečovat. Zpracování modelu společenského a ekonomického rozvoje, který nebude přispívat k degradaci životního prostředí, to je nutnost a zároveň bezprecedentní úkol v historii naší civilizace.

Omezujeme a eliminujeme faktory nepříznivé pro životní prostředí,

a to jak při každodenní činnosti, tak i v dlouhodobých projektech. Naše činnost by nebyla možná bez přírodních zdrojů – povědomí o této skutečnosti nás nutí aktivně hledat nová řešení a snažit se optimalizovat způsob využití surovin. Investujeme do moderních technologií, které umožňují zvýšit rozsah výroby, aniž by to mělo nepříznivý vliv na životní prostředí.

faktor1

Plánujeme implementovat systém environmentálního managementu ve výrobním závodě v Thajsku, určit významné aspekty činnosti společnosti, měřit je a stanovit cíle pro dopad našeho podnikání na klima, kterých dosáhneme do roku 2030.

faktor2

Hledáme řešení, která sníží spotřebu vody při procesu výroby jednorázových rukavic.

faktor3

Zvyšujeme podíl zelené energie a zavádíme zlepšení ve spotřebě elektrické energie.

faktor4

Hledáme nové, ekologické receptury výrobků.

faktor5

Sledujeme rozhodnutí vlád v boji proti změně klimatu a aktivně působíme, abychom omezili náš nepříznivý vliv na životní prostředí.

Etickým otázkám přikládáme zvlášť velký význam.

Nejenže vyjadřují respekt k druhému člověku, ale také jsou projevem vyspělé firemní kultury. Snažíme se je prosazovat v rámci naší organizace a také mezi našimi zákazníky a obchodními partnery. Vytváříme nové firemní struktury – interní kontrolu, řízení etiky a řízení podnikových rizik. Naše programy a organizační předpisy jsou založeny na nejlepších světových standardech.

Jsme zodpovědní za naše zaměstnance!

Ve vztazích se zaměstnanci a obchodními partnery provádějícími práci pro skupinu Mercator Medical dodržujeme standardy a zásady pracovní etiky.

 • Personální politika skupiny je založena na přijatých hodnotách, systému profesních kompetencí a otevřené komunikaci.
 • Respektujeme soukromou sféru.
 • Dobré vztahy se zaměstnanci garantuje otevřená a věcná komunikace.
 • Usilujeme o dosažení stanovených cílů, které jsou jasně formulované, měřitelné, dosažitelné a odměňované.
 • Zaměřujeme se na rozvoj skupiny a dosahování nejlepších možných výsledků.
 • Naše aktivity poskytují zákazníkům záruku kvality, servisu, jasných informací a věcné podpory.
 • Pečujeme o profesní a osobní rozvoj zaměstnanců – orientujeme se na rodinu, podporujeme mladé matky i zaměstnance v předdůchodovém věku.

Jsme zodpovědní za náš výrobek!

Jako společnost působící v oblasti jednorázových zdravotnických výrobků přebíráme odpovědnost za bezpečné používání našich výrobků a také za lidské zdraví a život. Nejdůležitějšími faktory jsou pro nás kvalita výrobků a bezpečnost pacientů.

 • Výrobky, které nabízíme, přispívají k minimalizaci rizika infekcí.
 • Věnujeme zvláštní pozornost kvalitě v každé fázi: výroby, skladování, distribuce a prodeje výrobků.
 • Máme k dispozici vlastní balírnu s čistou zónou přizpůsobenou pro balení zdravotnických výrobků do standardních obalů.
 • Jsme pravidelně auditováni notifikovanou osobou.
 • Máme osvědčení, příslušné zkoušky a certifikáty a také návody a technické listy pro všechny výrobky z naší nabídky.
 • Auditujeme dodavatele našich výrobků z hlediska dokumentace a výrobních a sociálních podmínek.
 • Dbáme na jasné a přehledné informace o našich výrobcích tím, že používáme uživatelsky přívětivé obaly a připravujeme informační materiály.
 • Monitorujeme kvalitu výrobků uváděných na trh a související marketingové aktivity.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.