Přidejte se k nám

Když pracujete pro nás, víte, že pracujete pro nejlepší

Naše výrobky prodáváme ve více než 60 zemích a máme více než 2% podíl na globálním trhu. Když pracujete pro nás, máte příležitost získat a vyměnit si zajímavé zkušenosti v mezinárodním prostředí. Je to příležitost poznat lidi z jiných zemí a kultur.

Podívejte se na aktuální pracovní nabídky

Kdo jsme

Polská kapitálová skupina s globálním dosahem

Naše výrobky prodáváme ve více než 60 zemích a máme více než 2% podíl na globálním trhu. Když pracujete pro nás, máte příležitost získat a vyměnit si zajímavé zkušenosti v mezinárodním prostředí. Je to příležitost poznat lidi z jiných zemí a kultur.

Jeden z lídrů na trhu

Když pracujete pro nás, víte, že pracujete pro nejlepší – již mnoho let jsme jedním z nejdůležitějších hráčů v Polsku a významným subjektem na mezinárodní scéně. Jsme úspěšní také na globálním trhu zdravotnických rukavic, na kterém dominují asijské firmy. Jsme jedním ze dvou konglomerátů v Evropě a několika na světě, které vyrábějí v Asii (máme továrnu v Thajsku) a distribuují zdravotnické rukavice. Vyvíjíme dosavadní produktové skupiny: ochranné rukavice a rukavice pro domácnost, jemnou netkanou textilii a roušky pro operační pole. Na konci roku 2018 jsme uvedli do provozu další druhou továrnu na nitrilové rukavice v Thajsku.

1

jedním z největších výrobců zdravotnických rukavic v Evropě

2%

máme 2% globální podíl na prodeji rukavic

50

každá 50. rukavice pochází ze společnosti Mercator Medical

1

První a jediná polská investice v Thajsku

25

25 let zkušeností a jedinečné know-how

Mercator Medical

Pracovní nabídky

Když pracujete pro nás, můžete se cítit bezpečně – víte, že jste si našli své místo ve stabilní a rozvíjející se organizaci.

Místní nabídky:

Naše týmy

Naše týmy se dynamicky rozvíjejí a neustále rozšiřují. Zveme vás ke sledování našich pracovních nabídek. Ve společnosti Mercator Medical se můžete přidat k mnoha týmům, které popisujeme níže.

Oddělení interního auditu
Marketingové oddělení
Oddělení e-commerce
IT oddělení
Finance
Oddělení produktové dokumentace
Nákupní oddělení
Obchodní úsek
Obchodní oddělení Mercator Medical (Thailand) Ltd.
HR a administrativní oddělení
Projektové oddělení
Oddělení klientských služeb
Oddělení veřejných zakázek
Oddělení zajišťování kvality
Dodavatelský řetězec
team-title

Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu je nezávislý útvar, zaměřený na zlepšení provozní činnosti organizace. Úlohou Oddělení interního auditu je systematické a uspořádané hodnocení procesů za účelem zvýšení jejich efektivity.

Interní audit umožňuje organizaci dosáhnout stanovených cílů, dohlíží na efektivitu prováděných procesů, a kromě toho zajišťuje poradenství. Interní audit může zahrnovat každý aspekt činnosti organizace.

Oddělení interního auditu spolupracuje se všemi útvary organizace.

team-title

Marketingové oddělení

Je rozděleno do dvou útvarů. Většinu úkolů provádí tým produktového marketingu odpovědný za zavádění standardů a řízení procesů souvisejících s produktovou nabídkou. Tým dohlíží na rozvoj nabídky na všech trzích, odpovídá za marketingové plány pro jednotlivé oblasti. Aktivně spolupracuje s prodejními týmy, aby dobře pochopily trh – jak z hlediska konkurence, tak i očekávání klientů. Tým komunikačního marketingu a PR se věnuje vytváření komplexní marketingové komunikace a propagace prodeje, aby splnil produktové strategie a prodejní cíle. Dohlíží na komunikační aktivity celé skupiny, včetně tvorby marketingových textů, produkce zvuku a videa, vytváření a řízení digitálních komunikačních kanálů, včetně webových stránek, řízení vztahů s médii a investory. Vede strategické kampaně související s krátkodobými a dlouhodobými komunikačními cíli a dbá na standardy a směrnice přijaté pro celou skupinu.

team-title

Oddělení e-commerce

Je to nejmladší oddělení společnosti, které pracuje na vytváření strategie skupiny Mercator Medical v oblasti elektronického obchodování, aktivity v digitálním světě, on-line marketingu a jiných záležitostech týkajících se digitalizace podnikatelské činnosti skupiny. Tým koordinuje aktivity elektronického obchodování, zejména ty, které se týkají sortimentu, prodeje a cen, a analyzuje jejich efektivitu v Polsku a zahraničí. Kromě toho spolupracuje s oborovým prostředím a také interaktivními agenturami a médii za účelem budování a udržování pozitivního image značky v síti.

team-title

IT oddělení

Odpovídá za bezpečné fungování sítě a IT systémů v celé skupině Mercator Medical. Zajišťuje jejich bezporuchový provoz, dohlíží na správné fungování, plánuje vývoj a implementuje nová řešení v celé skupině. Mezi úkoly oddělení patří také automatizace a digitalizace toku zpráv v organizaci.

team-title

Finance

V této oblasti působí menší týmy, které tvoří finanční úsek a komplexně realizují všechny finanční a účetní procesy skupiny Mercator Medical a úzce se sebou spolupracují. K úseku patří:

  • Účetnictví, které se zabývá vedením účetních knih polských společností kapitálové skupiny Mercator Medical čili účtováním faktur a veškerých jiných dokladů, přípravou daňových přiznání vyplývajících z příslušných předpisů, přípravou účetních závěrek pro polské společnosti a kapitálovou skupinu a také přípravou dalších zpráv: NBP, GUS atp. Účetní oddělení odpovídá za řádnou registraci všech ekonomických událostí zajišťující správné daňové vypořádání a důvěryhodné informace o stavu aktiv a pasiv ve společnostech skupiny Mercator Medical.
  • Finanční oddělení, které dodržuje plnění finančních závazků, hledá zdroje financování a optimalizuje je a kontroluje tržní rizika, a zejména úvěrová a měnová rizika. Kromě toho spravuje obchodní úvěr dodavatelů a provádí vymáhání pohledávek.
  • Kontrolní oddělení, které odpovídá za roční rozpočet skupiny, připravuje aktuální finanční prognózy a průběžné finanční analýzy, provádí kontrolní činnosti a vypořádává investiční projekty.
  • Oddělení analýzy, které odpovídá za pravidelný proces reportování prodeje a také připravuje průběžné analýzy prodeje a dohlíží na ně. Tým zpracovává získané údaje, ověřuje zprávy a společně s jinými odděleními a společnostmi připravuje prodejní prezentace.
team-title

Oddělení produktové dokumentace

Vytváří a aktualizuje soubor dokumentů a dohlíží na ně a umožňuje tak prodej výrobků Mercator Medical v souladu s platnými zákony, normami a požadavky na zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky. Kromě toho kontaktuje zahraniční dodavatele ohledně dokumentů, odpovídá za registraci výrobků skupiny na všech distribučních trzích, udržuje vztahy s nezávislými laboratořemi v oblasti výzkumů a koordinuje a vytyčuje standardy pro produktovou dokumentaci.

team-title

Nákupní oddělení

Dohlíží na proces zásobování zbožím v souladu s nákupní politikou skupiny Mercator Medical. Je odpovědný také za plánování a koordinaci činností souvisejících mimo jiné s udržováním stálých zdrojů dodávek zboží. Nákupní oddělení shromažďuje údaje nezbytné pro plánování nákupů a vedení jednání a také analyzuje situaci na trhu z hlediska cen surovin a zboží.

team-title

Obchodní úsek

K hlavním úkolům jeho týmů patří navazování a udržování obchodních vztahů s klienty na svěřeném území a také široká propagace společnosti a její nabídky v určitých tržních segmentech. Jako distributor působíme jak v Polsku, tak i v zahraničí. Evropská část skupiny se zaměřuje na propagaci a prodej jednorázových zdravotnických prostředků. Dynamicky se rozvíjíme také v nezdravotnických oborech. Obchodní oddělení – nové trhy rozšiřuje zase distribuční síť hlavně hledáním vhodných obchodních partnerů na mezinárodních trzích. Cílem týmu je mimo jiné analýza požadavků klientů a příprava vhodných řešení zohledňujících specifičnosti daného trhu. Tým aktivně buduje dlouhodobé obchodní vztahy, mj. prostřednictvím pravidelných návštěv a věcné podpory obchodních partnerů.

team-title

Obchodní oddělení Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Asijská část společnosti, která se zaměřuje na výrobu a velkoobchodní prodej diagnostických rukavic pro zubaře, veterináře a další zdravotnické pracovníky. Získává dodavatele z celého světa.

team-title

HR a administrativní oddělení

  • HR oddělení vyvíjí a připravuje personální politiku, související postupy, pravidla a standardy a zavádí osvědčené postupy a také vyvíjí a sleduje jejich fungování v organizaci. Tento tým se zabývá celým životním cyklem zaměstnanců v organizaci, od náboru, nástupu do zaměstnání přes personální a mzdové služby, vývoj a školení až po personální změny a povýšení.
  • Administrativní oddělení spravuje nemovitý majetek (např. budovy) a movitý majetek (vozový park, telefony). Spolupracuje s úřady, koordinuje organizační a recepční záležitosti a stará se také o řádný oběh dokumentů ve společnosti.
team-title

Projektové oddělení

Identifikuje marketingové trendy, analyzuje aktivity na trhu a spolupracuje s agenturami a dalšími externími společnostmi na analýze efektivity marketingových aktivit a jejich optimalizaci. Projektové oddělení se ve spolupráci s marketingovým oddělením podílí na tvorbě marketingových materiálů, internetového obchodu a webových stránek Mercator Medical. Odpovídá za zveřejnění relevantního obsahu na webových stránkách a zajištění jeho bezvadného vzhledu.

team-title

Oddělení klientských služeb

Zabývá se komplexními službami pro individuální, institucionální, zahraniční a tuzemské klienty. Sídlo oddělení se nachází ve městech Kraków a Brześć Kujawski. Úkolem tohoto týmu je utváření strategie skupiny v rámci služeb a budování spokojenosti klientů. Na základě zpětných vazeb se provádí analýza spokojenosti klientů a implementace změn. Tým se také stará o budování a upevňování pozitivního image značky v síti.

team-title

Oddělení veřejných zakázek

Odpovídá za řízení výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, interním postupem společnosti v oblasti analýzy a přípravy zadávací dokumentace a také statistik za účelem vytvoření úplného obrazu o trhu veřejných zakázek.

team-title

Oddělení zajišťování kvality

Oddělení zajišťování kvality se zabývá široce chápaným hlediskem kvality, včetně definování standardů vyplývajících z požadavků na zdravotnické prostředky a jejich implementaci ve vztahu k našim výrobkům a procesům probíhajícím ve společnosti. V praxi to znamená spolupráci s různými odděleními organizace, jejichž úlohou je budování kvality. Cílem je splnění očekávání klientů a jednání v souladu s normami potvrzenými získanými certifikáty. Oddělení zajišťování kvality spolupracuje hlavně s odděleními: nákupním, marketingovým, logistickým, obchodním, klientských služeb.

Zaměstnanci oddělení jsou odborníci na interpretaci požadavků a jejich převedení do reality. Aktivně pracují také na zdokonalování systému kvality, mimo jiné prováděním pravidelných auditů a přijímáním opatření pro zlepšení jeho fungování. Oddělení zajišťování kvality se skládá ze dvou útvarů:

– Oddělení technické dokumentace – odpovědné zejména za přípravu a aktualizaci technické dokumentace výrobků, registraci výrobků na různých trzích a kontakty s orgány dozoru společnosti v oblasti zdravotnických prostředků.

– Oddělení kontroly kvality – odpovědné za fyzické hodnocení výrobků skladovaných ve skladech (rozměry, pevnost, základní parametry kvality pro daný typ výrobku) a dohled nad kvalitou vzorků výrobků určených pro klienty.

Kromě toho se oddělení zajišťování kvality stará o veškerou dokumentaci systému kvality, a tedy o postupy a pokyny. Tým oddělení se stará o to, aby byly aktuální, dostupné a splňovaly požadavky každodenní práce ve společnosti.

team-title

Dodavatelský řetězec

V tomto oddělení funguje několik oblastí: plánování, distribuční logistika, doprava (ústředí se nachází v Krakově) a skladování v našem logistickém centru (ve Starém Brześci poblíž města Brześć Kujawski).

  • Plánování je integrovaný proces plánování prodeje a provozu, který zahrnuje prognózování prodeje a efektivní skladové hospodářství.
  • Distribuční logistika a doprava jsou realizovány na území celé Evropy několika způsoby: doručováním balíků, palet a celovozových zásilek.
  • Logistické centrum slouží jako sklad pro distribuci v Polsku a na zahraničních trzích, kde prodej probíhá přímo nebo prostřednictvím místních skladů.

Úkolem dodavatelského řetězce ve společnosti Mercator Medical je také neustálé zlepšování procesů, zavádění nejvyšších standardů a změny postupů pro to, aby se výrobky dostaly ke klientům rychleji a efektivněji na území celé Evropy.

Co nabízíme

Víme, jak důležité jsou první dny na novém místě, proto před nástupem do práce dostanete od nás program zapojení, který zahrnuje řadu interních školení, která vám umožní poznat společnost a její procesy, specifika jednotlivých oddělení a organizační strukturu společnosti. Školení probíhají v prvních týdnech zaměstnání a vedoucím zapojení je zaměstnanec personálního oddělení nebo manažer (v závislosti na lokalitě).

Práci ve stabilním odvětví odolném vůči globálním krizím

Práci ve stabilním odvětví odolném vůči globálním krizím

Partnerské vztahy a maximální volnost v jednání

Partnerské vztahy a maximální volnost v jednání

Pracovní smlouvu nebo kontrakt

Pracovní smlouvu nebo kontrakt

Soukromou lékařskou péči a program Multisport

Soukromou lékařskou péči a program Multisport

Možnost přistoupit ke skupinovému pojištění

Možnost přistoupit ke skupinovému pojištění

Možnost zvyšování kvalifikace, školení

Možnost zvyšování kvalifikace, školení

Nábor

Náborový proces v Mercator Medical SA

Víme, jak důležité jsou při náboru partnerské vztahy a otevřený přístup. Vážíme si vašeho a našeho času, proto vynakládáme veškeré úsilí, abychom přistupovali k náborovému procesu spořádaně a efektivně. Při plánování náborového procesu dbáme na to, aby čas, který strávíte při podávání žádosti a setkání s námi, byl co nejkratší, ale zároveň aby nám také umožnil poznat vzájemná očekávání.

Naše aktuální pracovní nabídky najdete v záložce „Aktuální pracovní nabídky”, na portálu Pracuj.pl a na profilech náborových pracovníků LinkedIn.

1
Žádost
2
Výběrové řízení
3
Telefonický pohovor
4
Schůzka
5
Zpětná vazba
6
Onboarding

Děkujeme vám za zaslanou žádost v reakci na inzerát, který jsme zveřejnili. Nyní od nás dostanete uvítací e-mail. Neodpovídejte na něj – je to pouze potvrzení, že jsme úspěšně přijali vaši žádost.

Každá žádost je pro nás důležitá, proto ji pečlivě zanalyzujeme. Při výběru uchazečů se zaměřujeme především na zkušenosti a dovednosti, které v dané oblasti hledáme.

V této etapě kontaktujeme uchazeče vybrané v předchozí etapě. Je to skvělý okamžik, abychom vás lépe poznali, ale je to také ideální příležitost, abyste nám kladli otázky, které jsou pro vás důležité. Během telefonického pohovoru budeme chtít poznat vaši motivaci a profesní zkušenosti. Poskytneme vám podrobnosti o pozici a dalších krocích v náborovém procesu a také určíme datum, kdy můžete očekávat zpětnou vazbu.

Zpráva potvrzující, že proces telefonického pohovoru byl ukončen, se ve stanovené lhůtě zasílá všem uchazečům, kteří se v této fázi účastnili náboru. S vybranými uchazeči si domluvíme schůzku ve vhodnou dobu. Dostanete e-mailovou pozvánku na schůzku se všemi podrobnostmi.

Pohovor může mít podobu osobní schůzky nebo videokonference. Osobně poznáte manažera týmu, kterému jste zaslali žádost, a náborového pracovníka, který s vámi telefonoval. Společně s manažerem vás seznámíme s úkoly a výzvami spojenými s touto pozicí. Dozvíte se, jak vypadá tým a jaké je poslání stanovené pro pozici, o kterou se ucházíte. Budou projednány podstatné věci důležité pro danou oblast. V závislosti na pozici, o kterou se ucházíte, vás můžeme požádat o další schůzku s členem představenstva odpovědným za daný úsek.

Zpětnou vazbu dostanete v dohodnutém termínu. Pak náborový pracovník bude kontaktovat všechny uchazeče, kteří se účastnili schůzek.

Byli jste vybráni v náborovém procesu. Jaké jsou vaše dojmy po schůzce? Doufáme, že dobré, protože právě s vámi chceme spolupracovat.

Všichni uchazeči, kteří zaslali žádost, dostanou e-mailem informaci o ukončení náboru.

Blahopřejeme! Náborový proces byl úspěšně ukončen. Váš nový tým čeká, až se k němu přidáte. Než k tomu dojde, náborový pracovník a váš nadřízený připraví pro vás plán zapojení. Budeme ve stálém kontaktu!

Naši náboroví pracovníci

Naší ambicí je, aby účast v náborovém procesu byla opravdu dobrou zkušeností pro obě strany: uchazeče i zaměstnance naší společnosti.
Proto nám záleží na respektu, otevřenosti a poctivosti při kontaktech s vámi.
Očekáváme, že nám budete otevřeně říkat o sobě a svých aspiracích.
Jedná se o to, aby každý nábor byl úspěšný čili nejlepší rozhodnutí pro obě strany.

Velmi vás chceme lépe poznat

 

OBCHODNÍ PARTNER HR

OBCHODNÍ PARTNER HR

Magdalena

Mám již bohaté zkušenosti v oblasti lidských zdrojů, do týmu Mercator Medical SA jsem přišla v září 2019. Pracuji v hlavním sídle v Krakově. Jedná se o náročnou práci, která vyžaduje zapojení mnoha lidí. Zde si nelze stěžovat na nudu. Díky tomu navazuji kontakty se zajímavými lidmi s odbornými zkušenostmi z mnoha oblastí.

V HR týmu jsem zodpovědná za náborové procesy end2end, takže na ně dohlížím od okamžiku zahájení náboru na základě poptávky, přes sourcing, pohovory a schůzky až po zapojení nového zaměstnance do struktur společnosti. Zabývám se také oblastí rozvoje a školení zaměstnanců.

Soukromě se věnuji koučování. Ráda pohovořím o pozitivní psychologii a psychologii podnikání a podělím se o poměrně velkou sbírku knih o tomto tématu.

Senior náborový specialista

Senior náborový specialista

Krzysztof

Absolvent studia podnikání (University of Huddersfield) a postgraduálního studia v oblasti řízení lidských zdrojů. Náboru se věnuji 10 let – od práce v náborové agentuře, přes globální společnost RPO – Recruitment Process Outsourcing, až po práci na interních HR odděleních inženýrských a výrobních společností.

Zajímám se o lidi a svět – to, čeho si na práci náboráře nejvíce cením, je neustálý kontakt s lidmi a budování vztahů, které dávají mnoho radosti z vykonávané práce. Co se mi na náboru dále líbí, je dynamika práce a její nepředvídatelnost (tady se nelze nudit!) a také výzvy, které s sebou nesou obtížné náborové projekty. Nic není tak potěšující jako obsazování volných pracovních míst vyžadujících dovednosti, které jsou na trhu specializované a vzácné. Pokud existuje také vědomí, že zaměstnanec i organizace jsou dobře sladěni – spokojenost zaručena.

V Mercator Medical S.A. jsem zodpovědný za široce chápané Talent Acquisition – vedení náborových procesů a jejich neustále zlepšování, vývoj nástrojů podporujících nábor a úzkou spolupráci s vedoucími pracovníky v oblasti náboru, výběru, zaměstnávání a onboardingu zaměstnanců.

Profesně se zajímám o obor psychologie v podnikání. V soukromí – nadšenec spinningového rybaření, bloger, milovník knih a italské kuchyně.

Poznejte nás blíže

Naše společnost se skládá z lidí. Mezi námi jsou specialisté, spolehliví odborníci, idealisté a racionalisté, profesionální manažeři, humanisté a vědci, příznivci zdravého životního stylu, fotbalu a domácího pečení

Jsme lidé

Zkrátka – mezi námi jsou specialisté, spolehliví odborníci, idealisté a racionalisté, profesionální manažeři, humanisté a vědci, příznivci zdravého životního stylu, fotbalu a domácího pečení.

Jsme svázáni s tradicí

Kolébkou našich 25 let zkušeností je Kraków. Respektujeme a udržujeme historii a tradice zemí a lidí, se kterými pracujeme. V našich sídlech v Polsku pracujeme pro podporu místních komunit, účastníme se různých sociálních a revitalizačních projektů, které propagují historii a tradici.

Více než 60 % manažerů jsou lidé, kteří získali interní postup
1/3 zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než pět let
Aneta

Ve společnosti Mercator Medical pracuji od února 2011. Díky práci ve společnosti Mercator jsem prohloubila své znalosti počítačových programů (hlavně MS Office), získala jsem dovednosti vyjednávání, udržování stálých kontaktů se smluvními partnery a v mnoha případech i dlouhodobé spolupráce a budování vztahů s klienty. Zajímám se o experimentální chemii, chemické inženýrství, technologii ochrany životního prostředí a kosmetologii.

Aneta
Anna

V Mercator Medical jsem začala pracovat 1. dubna 2014. Když jsem ve společnosti začala pracovat, díky kompetencím lidí, kteří mě školili, jsem rychle získala znalosti v oblasti postupů a zákona o veřejných zakázkách a také o nabízených výrobcích. Společnost mi důvěřovala a umožňovala mi samostatně rozhodovat o mém pracovním režimu, způsobu vedení rozhovorů a účasti na školeních a konferencích. Volný čas trávím hlavně s rodinou – manželem a dvěma syny. Máme rádi cestování, zejména horskou turistiku, horké prameny a hrady.

Anna

Kontakt

Máte zájem o naši společnost?
Zveme vás k podání žádosti!

Naše pobočky:
Personální oddělení
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków

Sídlo společnosti
<p>ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków</p> ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków
<p>512 300 397</p> 512 300 397

Magdalena Kowal
Obchodní partner HR

Marzena Kowalczyk

Obchodní partner HR