Znalostní báze

Slovníček pojmů

Abnormální, nadměrně intenzivní reakce organismu na faktory, které u nealergických osob běžně nevyvolávají žádné neobvyklé reakce.

Opožděná reakce na alergeny, v případě rukavic nejčastěji na chemické přípravky použité při procesu výroby rukavic. Symptomy: ekzém, zvýšená teplota, akutní zarudnutí, puchýře s tekutinou, popraskání kůže, loupání, lišej, symptomy mimo místa kontaktu.

Nejčastěji alergie I. typu - okamžitá reakce
Na alergii na latex se podílí imunitní systém. Částice latexu se spojují s bílkovinami kůže, což vede k vytvoření senzibilizačních látek, které si imunitní systém zapamatuje. V důsledku pak dochází k projevům alergie po každém dalším kontaktu s touto konkrétní senzibilizační látkou (bez ohledu na její dávku). Symptomy alergie se mohou vyskytnout cca po 5-30 minutách od kontaktu - patří k nim mj. vyrážka, rýma, zánět spojivek, průduškové astma, kontaktní ekzém, problémy s dýcháním

Okamžitá silná alergická reakce - skoky tlaku, mdloby, otok hrtanu, dokonce smrt.

Dekontaminační postupy, jejichž účelem je zničit mikroorganismy na kůži, sliznicích, v infikovaných ranách. Na rozdíl od dezinfekce se antisepse netýká dekontaminace předmětů.

Prevence elektrizování, přitahování nábojů; rozptylování nábojů a znemožnění jejich nabití.

Interní zkratka MM, jež znamená „architektura nabídky rukavic“ - změna provedená v architektuře značek rukavic, např. změna obchodních názvů, změna obalů rukavic; rebranding nabídky.

AQL (Accepted Quality Level) akceptovaná úroveň kvality, obvykle se vztahuje k těsnosti výrobku, absenci děr (rukavic), ale může se týkat také jiných vlastností, např. pevnosti, vnějšího vzhledu. Je to také limit průměrných přípustných chyb ve výrobním procesu. Úroveň stanovená na základě množství vadných výrobků v testovaném souboru. AQL se neuvádí v %. Čím nižší je AQL, tím menší je pravděpodobnost výskytu vadného výrobku.
U zdravotnických a ochranných rukavic činí minimální AQL na nepřítomnost děr 1,5.

Postup, jehož účelem je směřování ke sterilitě prostor, nástrojů, obvazových materiálů a dalších předmětů za účelem zabránit proniknutí mikroorganismů do určitého prostředí, např. otevřené rány

Subjekt s bydlištěm nebo sídlem v členském státě EU, kterého výrobce pověřil, aby jednal jeho jménem, a na něhož se mohou obracet jiné subjekty, úřady a instituce členských států EU v otázkách povinností výrobce stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích - namísto výrobce.

Náhradní mikrob (surogát) využívaný při testování stěn rukavic na pronikání virů

Odstranění přechodné bakteriální flóry, snížení koncentrace trvalé flóry na minimum.
Aplikuje se před invazivními zákroky a operacemi.

Chlorování spočívá v tom, že rukavice jsou vystaveny působení vodou ředěného chloru, načež následuje neutralizace a proplachování, aby se odstranily veškeré jeho zbytky. Chlorování se může provádět na výrobní lince (v tom případě je chlorován vnitřek rukavic) nebo v povýrobní fázi (rukavice jsou chlorovány jak zevnitř, tak zvenčí). Díky chlorování se povrch rukavic stává kluzkým, a to usnadňuje navlékání.

Neboli protinádorové léky. Je to skupina přírodních a syntetických látek používaných při chemoterapii nádorů, které působí toxicky na nádorové buňky, tzv. chemoterapie.

Z angl.- Nasazení 2 párů rukavic při operacích za účelem zvýšení bezpečnosti a minimalizace rizika infekce.
První, vnitřní pár rukavic je často v kontrastní barvě, např. zelené, zatímco vnější pár v tradiční bílé/mléčné, což zvyšuje viditelnost perforace rukavic.

Dokument- Prohlášení výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce, které na jeho výlučnou odpovědnost potvrzuje, že výrobek je v souladu se základními požadavky.

Expozice infekci při výkonu povolání; poranění kůže kontaminovaným, ostrým předmětem, kontakt sliznic nebo poraněné pokožky s: potenciálně infikovanou krví, tkáněmi, tělními tekutinami pacienta, spermatem, poševním sekretem, stolicí, močí, zvratky, slinou, hlenem, nebo expozice toxickým sloučeninám, cytostatikům, ionizujícímu záření, pudrovému přípravku v rukavicích. K expozici při výkonu povolání dochází nejčastěji při odběrech krve, v průběhu nebo bezprostředně po injekčním podání léku nebo při podání léku kanylou, při sutuře, provádění stehů a opětovném nasazování krytek na jehly.

Virus hepatitidy B

Virus hepatitidy C

Virus lidské imunitní nedostatečnosti

Odstranění přechodné bakteriální flóry a chemická dezinfekce rukou; aplikace: před nasazením a po sundání rukavic; před začátkem a po skončení zdravotního výkonu (zákrok, vyšetření); před začátkem a po skončení ošetřovatelské péče o pacienty; před začátkem a po skončení práce na izolaci; po opuštění izolačních boxů s pacienty s infekční chorobou; před provedením a po provedení hygienických zákroků u pacientů (výměna spodního prádla, převlečení postele); před krmením a po krmení pacienta; po kontaktu s infekčním a kontaminovaným materiálem (včetně použitého vybavení a osobních ochranných prostředků pracovníka); před začátkem a po skončení práce na pracovišti (úklid).

Infekce, proniknutí choroboplodných zárodků do organismu.

Každý biologický materiál, který obsahuje patogen, a to i virus v množství nezbytném k infikování. Nejnebezpečnějším zdrojem infekce viry HBV, HCV, HIV je krev a každý výměšek a sekret s obsahem krve.

Středová hodnota v uspořádaném souboru dat. Příklad: V souboru čísel: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11 je mediánem 8, poněvadž je to hodnota,
nad kterou a pod kterou se vyskytuje stejný počet čísel. Pokud je v souboru sudý počet čísel, např.: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, pak je mediánem aritmetický průměr ze středových hodnot, tedy v tomto případě: 8 a 9 (medián= 8,5).

Dokument spojený s osobními ochrannými prostředky, který informuje o použití výrobku, podmínkách pro skladování/ přepravu a době použitelnosti, o čištění, údržbě, sterilizaci, bezpečnostních opatřeních a nebezpečných prostředcích, o označení CE výrobku, piktogramech použitých na výrobku nebo obalu, podmínkách likvidace a také o subjektu odpovědném za výrobek.

Obchodní název syntetického kaučuku, který se získává cestou polymerace emulze chloroprenu (2-chlorbuta-1,3-dien) – polychloroprenu. Vyznačuje se vyšší odolností vůči olejům než jeho přírodní ekvivalent, pomaleji podléhá stárnutí.
Neoprenové rukavice- v nabídce MM v nepudrované variantě.

Butadien-akrylonitrilová pryž (NBR). Materiál vyrobený z organických chemických sloučenin. Nabízí velmi dobrou odolnost vůči olejům, tukům a derivátům uhlovodíků, ale také vůči aromatickým rozpouštědlům a rozpouštědlům na bázi chloru. Nitrilové rukavice- v nabídce MM v nepudrované variantě.

Nákaza, k níž došlo následkem nemocniční léčby.

Syntetický polymer. Syntetická vlákna používaná při výrobě úpletů, tkanin, nití, žilek.
Vyznačují se roztažností, pružností, dobře se barví.

Vyčleněná část nemocnice sloužící k provádění operací v podmínkách co možná největší izolace od zdrojů infekcí, blízké asepsi.

Průchod chemických látek a/nebo mikroorganismů pórovitými materiály, švy, otvory či jinými nedokonalostmi v materiálu, z něhož je rukavice vyrobena, na nemolekulární úrovni.tmpph9boa0e.jpegtmpwlxhnnzq.jpeg

Syntetický polymer.
Syntetická vlákna používaná při výrobě úpletů, tkanin, nití; vyznačují se vysokou odolností vůči trhání, ohybu a oděru, dobrou odolností vůči působení světla, chemických činidel.

Organická chemická sloučenina ze skupiny dienů. Polyisoprenové rukavice se vyznačují vysokou pevností, pružností, těsností a vysokým uživatelským komfortem. Neobsahují latexové proteiny. Jsou k dispozici pouze v nepudrovaných variantách.

Polymer, ropný derivát. Všestranně používaný v nábytkářském a automobilovém průmyslu a také v průmyslu obuvnickém a textilním.
Vlastnosti: odolný vůči trhání, oděru, roztažení, vůči atmosférickým činidlům, elektroizolační, nešpinící.

Nejrozšířenější surovina používaná při výrobě rukavic. Je to pryskyřice, míza, kterou vytváří kaučukovníky Hevea Brasiliensis rostoucí v přírodních podmínkách v Malajsii, Indonésii, Vietnamu, Číně, zemích Jižní Ameriky.
Z angl. NRL natural rubber latex.

Proces, kdy chemická látka prochází materiálem rukavice na molekulární úrovni

tmp1nh9zwdr.jpegtmpxl79pt7r.jpeg

Jednoduché bílkoviny tvořené výhradně aminokyselinami.
Latexové proteiny- bílkoviny pocházející z přírodního kaučukového latexu, mohou vyvolat alergie/ alergické reakce, a to včetně reakcí
anafylaktických.

V rukavicích modifikovaná kukuřičná moučka/ škrob. Přípravek, jehož účelem je, aby se rukavice neslepovaly, usnadňuje navlékání a sundávání rukavic a absorbuje pot. V současné době se upouští od používání pudrovaných rukavic jakožto faktoru, který přenáší latexové proteiny, přispívá k alergickým reakcím a je přípravkem znečišťujícím prostředí i poranění.

Po navléknutí některých rukavic se na nich mohou objevit žluté skvrny, obarvení, jako chemická reakce kůže-rukavice. Pokožka může po styku s mědí, kovy, mincemi vylučovat kyselý pot, který zbarví rukavice do žluta až hněda. Nesnižuje to bariérovou schopnost rukavic.

Směrnice o osobních ochranných prostředcích zavádí rozdělení prostředků BOZP - včetně rukavic - na 3 kategorie ochrany v závislosti na míře rizika, jakému je pracovník vystaven na pracovišti. Ochranné rukavice se dělí podle nebezpečí, před nímž mají chránit.
Kategorie ochrany rukavic:
Kategorie I- jednoduchá konstrukce– rukavice pro použití v podmínkách minimálního rizika
Rukavice chrání před povrchovým zraněním, teplotou nepřekračující 50 °C a chemickými přípravky s mírným účinkem a snadno odvratitelnými následky, např. čisticími a mycími prostředky. Jejich používání zlepšuje pohodlí při práci a použití není závislé na výsledcích zkoušek zvláštních notifikovaných osob.
Kategorie II- středně složitá konstrukce– rukavice pro použití v podmínkách středně velkého rizika
Rukavice zajišťují ochranu před středně velkým rizikem. Do této kategorie patří rukavice používané v situacích se stupněm rizika, které není klasifikováno jako riziko nízké nebo velmi vysoké. Jsou to hlavně rukavice, které chrání před chemikáliemi a mechanickým poškozením, např. proříznutím, prodřením, proražením, protržením. Středně velké riziko je značně rozšířené v mnoha průmyslových odvětvích a týká se většiny průmyslových prací. Rukavice musí být podrobeny nezávislým testům notifikovaných organizací a získat příslušné certifikáty. Výrobce musí potvrdit shodnost výrobku se základními požadavky a dodatečnými normami, které vymezují práce ve zvláštních podmínkách. Vydat označení CE jsou oprávněny výhradně notifikované osoby a jejich název, adresa a číslo se musí nacházet v návodu k použití přiloženém k výrobku.
Kategorie III- složitá konstrukce- rukavice pro použití v podmínkách vysokého rizika
Rukavice používané v situacích, kdy uživatel může těžko určit riziko ve správném čase a kdy existuje vysoké riziko vážného nebo trvalého poranění rukou, úmrtí, např. při pracích spojených s chemickými látkami, biologickými faktory, elektrickým proudem a zařízeními pod napětím. Rukavice musí být atestovány nezávislými notifikovanými osobami. Adresa, název a číslo notifikované osoby se uvádí na obalu a v návodu k použití výrobku. U značky CE se uvádí číslo notifikované osoby.

- Směrnice definuje zdravotnický prostředek. Navíc stanoví požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. to, že zdravotnické prostředky by měly mít značku CE potvrzující jejich shodnost s ustanoveními této směrnice, což jim umožní volný pohyb v rámci společenství a schválení k používání v souladu s jejich určením.'
- Definuje také rozsah odpovědnosti výrobce, dovozce, distributora.
- stanoví, jaký typ dokumentů musí prostředek mít, aby úspěšně absolvoval hodnocení shody
- rukavice se jako zdravotnický prostředek klasifikují následovně:
třída I (nesterilní)
třída I sterilní
třída IIa (sterilní)

Systém označování velikosti barvou umožňuje snadno a rychle zjistit velikost rukavic. Velikost rukavic má přiřazené barevné označení.

Velikost Označení barvy
XS (5-6)
S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)
XXL (10-11)

Polyvinylchlorid; je derivátem ropy a kuchyňské soli. Rukavice dostupné v nabídce +

  Žádné oblíbené výrobky
Porovnejte nyní   Zavřít